Utlänningslag : 2005:716

Dating med missnöjd oss fiction

Regler om tystnadsplikt Den rättsliga regleringen av tystnads- plikten torde i huvudsak kunna knytas an till föreskrifterna om handlingssekre- tess. Några sakliga skäl att anlägga olika betraktelsesätt beroende på om en hem- lighet har influtit i en allmän handling eller icke torde inte kunna anföras. Det bör också i det förra fallet vara likgiltigt, om sekretessen brytes genom att hand- lingen lämnas ut eller genom att dess innehåll yppas på annat sätt. Endast när det gäller tystnadsplikter med en moti- vering som saknar betydelse vid hand- lingssekretessen, såsom domares och jurymans skyldighet att iaktta tystnad om vad som har förekommit vid över- läggning inom stängda dörrar, erfordras särskilda bestämmelser. Jämlikt 7 kap. Tystnadsplikt som har ålagts endast genom administrativ föreskrift får alltså vika för intresset att bereda allmänheten allsidig information.

Innehållsförteckning

Beslutsförhet 45 §   Fullmäktige får handlägga en ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige tillåts dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om färre ledamöter är närvarande. Jäv 47 §   En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen ledning ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående. I fråga om jäv förut ledamöter ska 6 kap. Vid fullmäktiges beslut i fråga om jäv innefatta 6 kap. Vad som sägs försåvitt nämnd i dessa bestämmelser ska inom stället gälla fullmäktige. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller en annan närstående till den redovisningsskyldige. Författning

Följ Sveriges riksdag

Kan man få avslag på sin anhållan om uppehållstillstånd om man av blunder lämnat oriktiga uppgifter? Det är mänskligt att göra fel så tycker ej det borde vara något problem? Niki Moini Mostofi Hej och tack förut att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen. I flera ställen i lagen framkommer att det är otillåtet att lämna oriktiga uppgifter. Bruten lagen kan man alltså utläsa att oriktiga uppgifter som lämnats av blunder, inte bör påverka ansökan på en negativt sätt. Ni bör dock kontakta Migrationsverket snarast så att de rättar till uppgifterna i era ansökningar. Önska du fick svar på din fråga!

OFFENTLIGHETSKOMMITTENS BETÄNKAN DE

Armé delar hon med sig av avta bästa tips och erfarenheter för alltsammans odlingssäsongen. Text och foto Johanna Granlund Sådd på friland. Många vanliga vegetabilier kan sås direkt utomhus i maj. Salladen på bilden har precis grott. Jag tycker om att följa processen, att få det att växa samt sedan ta vara på skörden. D et första Sofia Grynngärds gjorde emedan hon och sambon hade köpt lott och skulle börja bygga hus, allaredan långt innan huset stod färdigt, varenda att placera ut några odlingslådor. Emedan hade hon en period i city bakom sig och längtade efter ett egen trädgård. Sofia är uppvuxen gällande landsbygden och hjälpte som barn sin odlande mamma i trädgården. Att gno med jorden ger ett lugn såsom jag kände ett starkt behov bruten medan jag bodde i stan, anser Grynngärds.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here