Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon

Möt kvinnorna så att vi nude

Många gånger kan det handla om rent av brottsliga gärningar fast man kanske inte tror det. Det kan handla om misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, sexuellt ofredande, förtal, skadegörelse osv. Ett mönster av kan gärningar kan aktualisera brotten olaga förföljelse eller grov kvinnofridskränkning. Fysiskt våld Kan vara allt våld som riktas mot en person kroppsligen. Det kan vara sådant som ger upphov till smärta långvarigt, eller övergående, det kan handla om obehag, eller att förändra någons utseende mot dennes vilja. Det kan handla om allt från slag, sparkar, örfilar, knuffar, strypgrepp, till att klippa av någons hår eller utöva våld med hjälp av tillhyggen eller vapen. Psykiskt våld Kan vara hot om våld, om sexuella övergrepp eller om andra brottsliga gärningar, men det kan också vara nedsättande kommentarer och kränkningar. Det kan vara att hota med att ta livet av sig själv, sin partner eller någon annan som betyder mycket för personen som blir utsatt. Det innefattar även situationer när någon utövar kontroll, som vem denne ska umgås med, omfattande kontroll av mobiltelefon eller i övrigt begränsa någon i sin dagliga livsföring.

VAD ÄR VÅLD?

Inhemsk strategi Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar: Ett utökat och preventiv arbete mot våld. Förbättrad upptäckt bruten våld och starkare skydd och handledning för våldsutsatta kvinnor och barn. Effektivare brottsbekämpning. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld kontra kvinnor hos regeringen Handlingsplan för Värmland Inom regeringsbeslut ska Länsstyrelserna i samverkan tillsammans kommuner, landsting, myndigheter, det civila samhället och näringslivet utveckla sektorsövergripande regional strategier och handlingsplaner i syfte att bestrida mäns våld mot kvinnor.

Gjorde en jämställdhetsanalys

Likväl glöms ofta jämställdhetsaspekten bort i det förebyggande arbetet. På Länsstyrelsen Skåne inneha de gjort gemensam sak för att säkra att maktperspektivet alltid är tillsammans. Ett vanligt misstag i arbetet kontra mäns våld mot kvinnor är att det ofta särorganiseras i förhållande mot annat jämställdhetsarbete. Så var även fallet när Sara Lhådö började som särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne år Men där fanns våld inte med. Arbetet mot våld inom nära relationer hade sin egen strategi som man jobbade med separat. Skada när det bara ses som en brott så är risken att hane missar maktaspekten. Men det kan erhålla konsekvenser.

Bra länkar

Färska rapporter larmar om att våldet därjämte trappats upp under pandemin. Under onsdagen presenterade Annie Lööf i sitt jultal flera nya förslag för att accelerera såväl stödet som skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn runtom i landsbygd. Var tredje vecka dödas en brud i Sverige av en man såsom hon har eller har haft ett relation med. Nästan 9 kvinnor inneha polisanmält våld i en nära förhållande bara i år. Mörkertalet är grandiost. Ofta krävs en stor kraftansamling förut att lämna en våldsam relation, postumt att ha utsatts för slag, kontrollerande beteende och kränkningar under en epok. Även efter ett uppbrott fortsätter ideligen trakasserierna från den före detta partnern, och i de värsta fallen leder det till dödligt våld. Nu mirakel julhelgen kan hemmets fyra väggar anlända att bli ett fängelse för flera som befinner sig i en aggressiv relation. Att samhället finns där, av rättsväsende till ideella instanser, är en måste för att fler ska kunna bryta upp och hålla sig ifrån en våldsam man, och också förut att minska hans möjligheter att fortgå slå.

Blir en synergieffekt

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen. Se till att bibehålla relationen tillsammans dessa personer.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here